Elektronikbranschens remissvar på EUs upphovsrätt

Pressmeddelande från ElektronikBranschen:
Remissvar på EU-kommissionens förslag till modernisering av EUs upphovsrättsreglering.

ElektronikBranschen tackar för möjligheten att lämna synpunkter.
ElektronikBranschen stödjer EU-kommissionens reformambitioner och ser stora behov av en modernisering av såväl den europeiska som den svenska upphovsrätten.

I detta remissvar begränsar vi våra synpunkter till frågan om privatkopieringsersättningen. I övrigt hänvisar vi till det svar som IT&Telekomföretagen lämnat.

Privatkopieringsersättning
Ett stort antal pågående domstolsprocesser i Sverige understryker problemen med privatkopieringsersättningen och reformbehoven. Oavsett detta måste den svenska upphovsrättsregleringen i detta avseende ändras, då den inte längre ligger i linje med EU-domstolens avgöranden.

Eftersom skarpa förslag rörande detta område inte aviserats av kommissionen, anser vi att Sverige behöver ändra sitt system för privatkopieringsersättning. Detta är en obsolet lagstiftning på ett område där såväl konsumenternas som marknadens beteende så radikalt ändrats från den tid då lagen skrevs. En statlig utredning om detta bör tillsättas omgående.

Idag har största delen av konsumtionen av musik och film övergått från inköp av fysiska kopior till användande av digitala tjänster, där användaren betalar per visning/lyssning eller genom prenumeration. Kopian, som ligger till grund för privatkopieringsersättningen, är i det sammanhanget icke-existerande. Dagens ersättningssystem bygger alltså på en föreställning om att mediekonsumtion är kopiebaserad och att en viss mängd privatkopiering motiverar schablonavgifter på lagringsmedia. Vi ser att flera medlemsstater (Finland, Spanien, Storbritannien) försökt hitta bättre alternativ.

För att råda bot på en ohållbar situation som alla förlorar på, föreslår Elektronikbranschen tillsammans med IT&Telekomföretagen därför att Sverige utreder möjligheterna att ansluta sig till den ”nordiska modellen” för privatkopieringsersättning som praktiseras i Norge, Finland, Estland och nu även Island.

I dessa länder har man valt att ersätta den marknadsbaserade avgiftsmodellen med en statsbudgetfinansierad lösning snarlikt den svenska biblioteksersättningen. Ett sådant system undanröjer risken för fortsatta tvister och processer, sänker transaktionskostnaderna för ersättningen drastiskt, och tar bort en avgift från marknaden som belastar samtliga konsumenter för en företeelse som allt färre (<10%) sysslar med.

Det finns också andra alternativ som den statliga utredningen kan överväga. Att ta bort undantaget för förbud mot privatkopiering t.ex.

Regeringens underlåtenhet
I förarbeten till implementeringen av Info-Soc-direktivet utlovade regeringen en översyn av reglerna för PKE. I prop. 2004/05 sid 144 står: "Regeringen avser att påbörja en utvärdering av kassettersättningen senast inom tre år från det att de ändringar som nu föreslås trätt i kraft. Utvärderingen skall behandla dels frågan om den tekniska utvecklingen av produkter lett till att ersättningen urholkats, dels frågan om hur ersättningsnivåerna och jämkningsmöjligheten påverkat ersättningens storlek.”

Någon översyn har hittills inte gjorts – trots att det är mer än 10 år sedan löftet gavs!

Klas Elm, ElektronikBranschen

Etiketter: elektronikbranschen

Nyhetsarkiv