Försöksverksamhet med självkörande fordon

Pressmeddelande från Statens Offentliga Utredningar:
Regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam överlämnade igår delbetänkandet Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet (SOU 2016:28) till infrastrukturminister Anna Johansson.

Utredaren föreslår en ny lag som reglerar försöksverksamhet med självkörande fordon på väg. Utredarens förslag innebär bland annat att tillåta försök med helt självkörande fordon. Ett sådant fordon styrs av ett automatiskt körsystem och behöver ingen fysisk förare. Förslaget innebär även att försök med fordon som på vissa vägsträckor kör själv och som på andra sträckor förs av en fysisk förare tillåts.

– Möjligheten att kunna bedriva försöksverksamhet i riktig trafik är viktig för att kunna ta nästa steg i teknikutvecklingen och därmed främja innovation, konkurrenskraft och trafiksäkerhet, säger utredaren Jonas Bjelfvenstam.

Med ny lagstiftning på plats skulle Sverige ha goda förutsättningar att bli ett attraktivt land för ett växande antal försök med olika typer av självkörande fordon.
Det är testorganisationens ansvar att se till så att försöken genomförs på ett säkert sätt. För att säkerställa detta föreslår utredaren att det i den nya lagen införs ett straffrättsligt ansvar. Det blir den som har fått tillstånd till försöksverksamheten som bär ansvaret för fordonet när det kör själv. När fordonet framförs av en fysisk förare ska samma regler som i dag gälla, det vill säga att det är föraren som är ansvarig för framförandet av fordonet. Förslaget innebär även att Transportstyrelsen ska ansvara för prövning av tillstånd för försöksverksamhet.

Den som söker tillstånd ska i sin ansökan bland annat redovisa hur trafiksäkerheten säkerställs under försöksverksamheten. Transportstyrelsens beslut om tillstånd kan vara förenat med ett antal villkor.

Utredaren förslår också att kameror som övervakar omgivningen utanför fordonet ska vara tillåtna. Bildmaterialet som hämtas från utsidan av fordonet ska dock, innan lagring, avidentifieras permanent och oåterkalleligt. Utredaren föreslår även att det i försöksverksamheten ska finnas en så kallad ”svart låda” i varje fordon. Testorganisationen ska lagra information från fordonets sensorer och vid behov ska informationen lämnas till polis, åklagare eller den som tecknat försäkring för fordonet. Informationen behövs för att det ska kunna utredas vad som hänt vid en viss tidpunkt. Insamling och lagring av data ska utföras på ett sätt som är förenligt med gällande internationella och nationella regelverk.

Vidare konstateras i betänkandet att dagens regler för ersättning vid trafikskada är sådana att de går att tillämpa på alla nivåer av självkörande fordon. Ersättning vid en eventuell olycka täcks av trafikförsäkringen och det är fordonets ägare som är skyldig att se till att fordonet har en trafikförsäkring.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Nyhetsarkiv