Oklart ansvar för socialt ansvar

Pressmeddelande från TCO Development:
I slutet av september publicerades en rapport som visar att det fortfarande är oklart var ansvaret ligger för att säkerställa att landstingens krav på socialt ansvar i IT-upphandling följs. Att ställa sociala krav som till exempel att leverantörer ska följa ILO:s kärnkonventioner är första steget som är relativt enkelt. Nästa steg är att följa upp och utvärdera huruvida kraven följs. Om kraven inte följs förväntas någon form av åtgärd vidtas. Rapporten fokusera på ansvaret, uppföljning och åtgärdsdelen i landstingens arbete.

Det var i juni som TCO Development genomförde en undersökning riktad till ansvarig politiker på Sveriges landsting och regioner med frågor om det fanns beslut om var ansvaret för sociala krav i upphandlingar ligger.

6 av 11 landsting som svarade på undersökningen uppger att det finns politiskt beslut om sociala krav i upphandlingar. Trots det är det oklart vem som ansvarar för uppföljning av kraven, vem ansvarar för vad som sker om kraven inte följs och vilka åtgärder som ska vidtas.

Några av lösningarna som föreslås är att landstingen förtydligar ansvaret, att resurserna för att följa upp kraven utökas, att dialogen med IT-leverantörerna om vikten av att kraven följs och hur uppföljningen sker intensifieras, att samarbetet med forskning i syfte att bygga upp kunskap om hur sociala krav i IT-upphandling ska hanteras utvecklas samt att samarbeta med tredjepartscertifieringar som redan idag har ett mer utbyggt uppföljningssystem för sociala krav i högre grad än tidigare.

– Vi hoppas att vår undersökning bidrar till utveckling av arbetet med sociala krav i IT-upphandling. Vi har ett gott samarbete med dem sedan tidigare, de är föregångare som kravformare och kravställare inom miljö och social hållbarhet, och vi hoppas att det tas ytterligare steg, speciellt nu när IT-upphandling är i hetluften och uttalat ska bidra till en mer hållbar utveckling, säger Gabriella Blomgren, marknadschef på TCO Development som driver hållbarhetscertifieringen TCO Certified.

IT-produkter tillverkas ofta i låglöneländer i Asien med stora risker för att bryta mot mänskliga rättigheter i hela leverantörskedjan. Även kemikalier är en miljö- och arbetsmiljörisk i hela livcykeln. Det bidrar till att IT-produkter ofta klassas som så kallad riskprodukt när en inköpare ska analysera vilka risker som finns med produkten för att kunna ställa relevanta krav som gör skillnad. Till sin hjälp använder många IT-inköpare hållbarhetscertifieringen TCO Certified som tar hänsyn till hållbarhetsrisker i IT-produkters livcykel och inom ramen för certifieringsprogrammet sker regelbundna uppföljningar och stickprov.
Etiketter: tco development

Nyhetsarkiv