TCO Development föreslår skarpare krav

Pressmeddelande från TCO:
TCO Development presenterar en remiss för nya certifieringskrav för hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, TCO Certified. I remissen skärps kraven för användning av farliga ämnen i IT-produkter och för att minska negativ påverkan av elektronikskrot.

TCO Certified har idag haft en avsevärd påverkan i utfasningen av giftiga ämnen, reducerad energiförbrukning och omställningen till mer hållbar IT-produkter Nu läggs remissen för nästa generations krav för certifiering av IT-produkter.

Under 2014 såldes över 318 miljoner datorer, 216 miljoner tablets och 1,8 miljarder mobiltelefoner över hela världen (Gartner). Det förutspås att antalet kommer att öka i samtliga kategorier under 2015. E-skrot är den snabbast växande avfallsströmmen i världen enligt ILO (2012). Att designa produkter för längre livslängd, mindre skadliga ämnen i hela kedjan och ansvarsfull återvinning av IT-produkter blir därför allt viktigare för att reducera andelen e-skrot och påfrestande nyproduktion av material.

– Med våra nya krav vill vi se fler IT-produkter med färre giftiga kemikalier som också är lättare att både återanvända och återvinna. E-skrot är ett verkligt problem, som ett exempel så tar en återvinningsanläggning i Västerås emot 40-50 ton e-skrot varje dag och med rätt förutsättningar kan dock upp till 90 procent av en IT-produkter idag återvinnas, säger Niclas Rydell, chef för certifieringen och för TCO Certified på TCO Development.

I det nya kravförslaget föreslås varumärken som vill certifiera produkter enligt TCO Certied att deklarera andelen återvunnet material i deras IT-produkter, att redovisa produktens totalvikt och redovisa energiförbrukningen under användning.

Återvunnen plast minskar energiåtgången med upp till 80 procent i produktionen jämfört med att producera ny plast, produktens totalvikt är en indikation på mängden e-skrot och energikonsumtionen blir ett sätt att redovisa produktens klimatpåverkan. Vidare föreslås krav på att fasa ut icke-halogenerade flamskyddsmedel och förbjuda fyra ftalater (mjukgörare).

Sedan tidigare har TCO Certified bidragit till ökad kvalitet i återvinningen genom att kräva att produkter är lätta att demontera och att de tydligt märks med vilken typ av plast de innehåller. Certifieringen säkerställer även att IT-produkter inte innehåller bromerade och klorerade flamskyddsmedel, kvicksilver, krom, bly, kadmium eller sexvärt krom. Själva förpackningen ska även vara återvinningsbar – allt för att så mycket som möjligt av IT-produkterna ska kunna återanvändas.

De nya kravförslagen i korthet
TCO Certified tar hänsyn till en IT-produkts hela livscykel, från tillverkning, användning till sluthanteringsfasen.
* Uppmuntra hållbar tillverkning och minska e-skrot – TCO Development vill att varumärken deklarerar andelen återvunnet material i sina IT-produkter. Återvunnen plast minskar energiåtgången vid tillverkningen med upp till 80 procent jämfört med att tillverka ny plast. I förslaget ser vi även till IT-produktens totalvikt som en indikation på mängden e-skrot samt hur deklarera energikonsumtionen under användningsfasen.
* Fasa ut icke-halogenerade flamskyddsmedel och ersätta dem med kemikalier som är bevisat mindre skadliga. Det görs med hjälp av verktyget GreenScreen och tillåtna ämnen hamnar på en så kallad "Accepted Substance List".
* Förbjuda fyra ftalater som används som mjukgörare. Reproduktionsskadliga och hormonstörande ämnen.
* Socialt ansvar i tillverkningen – Arbetsförhållanden i de fabriker där IT-produkter tillverkas är en viktig fråga. TCO Development föreslår förstärkt kontroll av hur varumärkena implementerar den uppförandekod som ingår i TCO Certified. Skärpta kontroller och bedömning av förbättringsarbetet är ett sätt att bidra till förbättrade förhållanden i fabrikerna.

Kravutvecklingsprocessen för TCO Certified
Att utveckla och se över kraven i TCO Certified pågår ständigt. Vart tredje år skapas dock en ny generation krav och den processen är mer formaliserad. Det är då vi i grunden ser över befintliga krav, hur de fungerar, föreslår nya krav och kravområden och uppdaterar krav som behöver bli mer aktuella. Allt för att driva på en utveckling av mer hållbara IT-produkter. Dialogen med intressenter som experter, forskare, ideella organisationer, användargrupper, industri och testlabb är en central del i kravutvecklingen.
Nästa generations krav i TCO Certified lanseras i november 2015.
Etiketter: tco

Nyhetsarkiv